logo

«Απασχόληση καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωση έργου προς ενίσχυση της λειτουργίας των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19»

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 23011 Kαβάλα 23-3-2020

Θέμα: «Απασχόληση καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωση έργου προς ενίσχυση της λειτουργίας των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 18659/17-3-2020 έγγραφό σας, το οποίο κοινοποιήθηκε στους Δήμους όλης της Χώρας, κατ’ ερμηνεία της παρ. 2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ως αριθ. εγκ. 23 και με θέμα «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19», αναφέρεται ότι «κατά το σκέλος που αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 παρ.11 του ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι σχολικές μονάδες, το προσωπικό αυτό απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού. Τα αντίστοιχα θα ισχύσουν, στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα και στους ίδιους χώρους εργασίας, και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου».

Ωστόσο η σχετική οδηγία, κατά το μέτρο που αναφέρεται στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου εδράζεται στην εσφαλμένη παραδοχή ότι οι τελευταίες τελούν υπό το ίδιο καθεστώς με τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Διευκρινίζουμε λοιπόν ότι η εργασία των απασχολούμενων με μίσθωση έργου καθαριστριών όχι μόνο αμείβεται με ποσό δραματικά μικρότερο από αυτό των ΙΔΑΧ (οι ΙΔΑΧ στην ίδια κατηγορία εργαζομένων απασχολούνται 6,5 ώρες ημερησίως και λαμβάνουν από 850€ και πλέον καθαρά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενώ οι συμβασιούχοι με μίσθωση έργου, παρότι απασχολούνται πολλές φορές πάνω από 8 ώρες ημερησίως λαμβάνουν από 70€ έως 500 € -35€/ανά σχολική αίθουσα- και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα), αλλά επιπροσθέτως παράσχουν τις υπηρεσίες τους με καθεστώς πλήρως διαφοροποιημένο, το οποίο δεν αποβλέπει στην παρεχόμενη εργασία, αλλά στην ολοκλήρωση του ανατεθειμένου έργου. Περαιτέρω σημειώνουμε ότι οι συγκεκριμένες καθαρίστριες δεν δικαιούνται αναρρωτικής αδείας όταν ασθενήσουν, δεν δικαιούνται άδειας εγκυμοσύνης και δεν καλύπτονται από εργατικό ατύχημα. Αν ασθενήσουν ή πάθουν ατύχημα είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν από δικούς τους πόρους άλλο άτομο του φιλικού ή συγγενικού τους περιβάλλοντος προς ολοκλήρωση του έργου τους. Οι συγκεκριμένες μάλιστα απασχολούμενες, δεδομένου ότι δεν τους έχουν διατεθεί Μέσα Ατομικής Προστασίας (το 80% των Δήμων, παρότι έχει χρηματοδοτηθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2018 από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον σκοπό αυτό, δεν έχει διαθέσει ΜΑΠ) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πλήρως απροστάτευτες.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι αδιανόητο να εξομοιώνετε ουσιωδώς διαφοροποιημένες κατηγορίες εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων δια επίκλησης της αρχής της ίσης αντιμετώπισης, την οποία πρόδηλα θα παραβιάσετε αν εμμείνετε σε υλοποίηση της ως άνω απόφασής σας. Είναι αδιανόητο να ζητάτε την απασχόληση, κατά ωράριο αντίστοιχο με υπαλλήλους ΙΔΑΧ, απασχολούμενων που έχουν συνάψει σύμβαση για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου έναντι αμοιβής προκαθορισθείσας σε συγκεκριμένο ύψος ανά σχολική αίθουσα και μάλιστα με διατήρηση των υφιστάμενων όρων απασχόλησής τους, δηλαδή όχι μόνο χωρίς δικαίωμα λήψεως αναρρωτικής αδείας σε περίπτωση ασθένειάς τους, αλλά και με υποχρέωση να πληρώσουν οι ίδιοι άλλο πρόσωπο προς εκτέλεση της εργασίας που θα τους ανατεθεί αν ασθενήσουν, γεγονός πολύ πιθανό δεδομένης της μεταδοτικότητας του ιού, ο οποίος μάλιστα δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί τι συνέπειες θα έχει στο μέλλον για κάποιον που θα ασθενήσει, ενώ θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενες αυτές δεν υπάγονται στη νομοθεσία περί εργατικών ατυχημάτων.

Είναι λοιπόν σαφές ότι προφανώς εκ παραδρομής και χωρίς στάθμιση των ειδικών συνθηκών που διέπει τη σχέση των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, τις επιτάσσετε σε παροχή υπηρεσιών έναντι ελαχίστων αποδοχών και σε συνθήκες απόλυτης επισφάλειας, χωρίς μέσα ατομικής προστασίας και χωρίς κανένα εργατικό και ασφαλιστικό δικαίωμα σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος.

Κλείνοντας, σας δηλώνουμε διαθεσιμότητα των μελών μας προς συνδρομή της Χώρας στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, ωστόσο με συνθήκες αξιοπρέπειας και ασφάλειας. Αν λοιπόν θέλετε πράγματι να αξιοποιήσετε τις σχολικές καθαρίστριες με μίσθωση έργου σε άλλες δομές και με ωράριο αντίστοιχο των ΙΔΑΧ θα πρέπει να εξασφαλίσετε και για αυτές ίδιες συνθήκες αμοιβής, εργασίας και ασφάλειας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ  Ε.Υ.Κ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ.
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΑΓ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ Φ.
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΠΟΤΗΡΕΝΙΑ ΚΩΝ.

Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 23008 Kαβάλα 16-3-2020

Κύριοι του ΠΑΜΕ στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. Σας καλούμε να κοιταχτείτε στον καθρέπτη, για να έχει νόημα η φράση «συνδικαλιστική μαφία». Εσείς είστε η συνδικαλιστική μαφία   και όχι οι αιρετοί εκπρόσωποι του 85% των εργαζομένων του Νομού, εργαζόμενοι και οι ίδιοι. Εσείς που δεν αντιπαρατίθεσθε με τους αντιπάλους σας παρά μόνο με τη βία. Εμείς δεν το θέλουμε.  Η βία και το «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» είναι πέρα και έξω από το δικό μας αξιακό χάρτη, δεν τα υιοθετούμε, αντίθετα  τα καταγγέλλουμε και τα καταδικάζουμε. Επιτέλους κύριοι του ΠΑΜΕ καταλάβετε ότι το πρόβλημά σας είναι ότι δεν έχετε επίγνωση του ρόλου σας. Το πρόβλημά σας  είναι ότι αποστρέφεστε τη δημοκρατία και γι  αυτό αντιδράτε αντί να δράτε δημοκρατικά και δημιουργικά ως αντιπολίτευση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Σε ποιους αγώνες αλήθεια καλείτε τα σωματεία;

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22998 Kαβάλα 12-3-2020

Όπως  γνωρίζετε, η κυβέρνηση υιοθέτησε κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού, ένα εκ των οποίων είναι η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού.  (ΦΕΚ Α55/11.03.2020).

Όπως θα δείτε, χρήση της άδειας αυτής μπορεί να γίνει για το διάστημα κατά το οποίο παραμένουν  κλειστά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) της χώρας και μέχρι τις 10.04.2020.

Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δυο γονέων επιθυμεί να τη λάβει (εφόσον και οι δυο είναι εργαζόμενοι) και στις περιπτώσεις μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα λήψης άδειας.

Αναλόγως της απασχόλησης (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας), θα εφαρμοστούν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 3 της σχετικής πράξης.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


pdfΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.pdf

Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22996 Kαβάλα 9-3-2020

Η υπόθεση με την παύση της φιλοξενίας των τριών συνταξιοδοτικών σωματείων στο κτίριο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας στην Καβάλα έχει ανοίξει μετά την ανάγκη χρησιμοποίησης των αιθουσών στο κτίριο του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας που είναι σε τέτοιες διαστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και κατάρτιση εργαζομένων  (μία από τις τρεις αυτές αίθουσες  είναι και αυτή που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τα συνταξιοδοτικά σωματεία). Μέχρι σήμερα παρά την πληθώρα αιτημάτων που είχαμε από συνταξιοδοτικά σωματεία να στεγαστούν μόνο αυτά τα τρία απολάμβαναν της εξυπηρέτησης – φιλοξενίας μας.

Γνωρίζουμε προς όλους πως η ευθύνη της διαχείρισης του κτιρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας είναι αποκλειστικής ευθύνης της εκάστοτε διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου.  Αυτό προβλέπεται με την Υπουργική Απόφαση (Εφημερίδα της Κυβέρνησης  Τεύχος 130/18-7-2018) και με την απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. καβάλας με απόφασή του και με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης αποφάσισε την αξιοποίηση των τριών αιθουσών γι’ αυτό και γνωστοποίησε από το Νοέμβρη του 2019 την απόφασή του στα φιλοξενούμενα σωματεία τα οποία αρνήθηκαν να σεβαστούν την μέχρι τώρα φιλοξενία, τους νόμους του κράτους και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Ε.Υ.Κ. Ν. Καβάλας. Ξεκίνησαν παρεμβάσεις σε πολιτικά πρόσωπα του νομού και όχι μόνο με σκοπό να  ανατρέψουν τη νομιμότητα. Όποιοι από τους πολιτικούς παράγοντες ασχολήθηκαν έμαθαν τι ισχύει και τους σύστησαν να απομακρυνθούν. Δυστυχώς φαίνεται πως το πελατειακό σύστημα που έμαθαν να χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα τους επηρέασε τόσο πολύ που ελπίζουν μέσω αυτού να παραβιάσουν τη νομιμότητα. Ματαιοπονούν.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22995 Kαβάλα 9-3-2020

Προς τα ΜΜΕ του Ν. Καβάλας

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Καβάλας σε συνεργασία με την Υγειονομική Υπηρεσία του ΣΕΠΕ Καβάλα, (υπεύθυνη κα Κουκολιάτα) γνωστοποιεί στα σωματείο της δύναμής του και σε χώρους εργασίας εργαζομένων ότι βρίσκεται σε θέση αν του ζητηθεί να παρευρεθούν και να γνωστοποιήσουν τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να παίρνονται και να τηρούνται προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις εξάπλωσης του κορωνοΐού.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


Εκτύπωση Email

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας 2020

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020. 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε τον Διοικητικό Απολογισμό έτους 2019 και είπε τα εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Δεκαετία που τελείωσε με το τέλος του 2019 δεν ήταν μια συνηθισμένη δεκαετία για την πατρίδα μας και τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε. Είναι βέβαιο ότι τα όσα συνέβησαν αυτήν την δεκαετία που πέρασε 2010 – 2019 δεν έχουν αποτιμηθεί ακόμη στο σύνολό τους. Έχει αποτιμηθεί όμως η καταστροφή που έφερε στους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα. Οι εργαζόμενοι έχουν χάσει κατά χιλιάδες τις δουλειές τους, έχουν χάσει πάνω από το 50% των εισοδημάτων τους και έχουν ενταχθεί σε καταστάσεις αβεβαιότητας και ανασφάλειας που δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα τελειώσει. Επιπλέον έχουν χάσει πάνω από το 50% των κατακτήσεών τους που τον προηγούμενο αιώνα κατέκτησαν.

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση Email

Ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

Στις 18/12/2019 πραγματοποιήθηκε ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας. Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΑΞΙΩΜΑ                                                                                                        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                     ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΠΟΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΑΓΑΘΗ
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                        ΧΑΛΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ( ΤΑΜΙΑΣ)                                                  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΠΛ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ( ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ)                          ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ                                                                    ΧΡΥΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ                                                     ΜΠΕΡΜΠΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΡ/ΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΥ              ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΝΤΑΛΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΛΟΣ                                                                                                           ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Εκτύπωση Email

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-09-2019

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ Δαγκλή 19 ( 2510/223782-226515 FAX 231000 Τ.Κ. 65403
ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ. 22827 Kαβάλα 30-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την τραμπούκικη συμπεριφορά του μέλους του Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου και μέλους του ΠΑΜΕ Γιαγκίδη Ιωάννη που για πολλοστή φορά και στην προσπάθειά του να εμποδίσει το Δ.Σ. να πάρει αποφάσεις – κάτι που ποτέ δεν κατάφερε- παρανομεί. Συγκεκριμένα μετά το πέρας του Δ.Σ. χτύπησε στο κεφάλι και τράβηξε επανειλημμένα από τα μαλλιά την Γενική Γραμματέα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας η οποία στη συνέχεια νοσηλεύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παραλλήλως με την θρασύτητα που τον διακρίνει άρπαξε τα κλειδιά του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου από την Γενική Γραμματέα τα πέταξε στο εξαγριωμένο πλήθος που είχε κουβαλήσει για να μπουκάρουν ανεμπόδιστοι στο εσωτερικό του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας. Οι εξαγριωμένοι ΠΑΜΙΤΕΣ που με συνθήματα και ύβρεις καταφέρονταν εναντίον της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου αφού μπούκαραν καθυβρίζοντας την Γενική Γραμματέα και πετώντας καφέ και μπουκάλια νερό πάνω της στην είσοδο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, την έσυραν κυριολεκτικά και εισήλθαν στον χώρο. Πρωτοστατούσαν στην «προσπάθεια» αυτή γνωστά πρόσωπα του ΚΚΕ Καβάλας συνταξιούχοι και άσχετοι με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καβάλας μπερδεύοντας προφανώς το κόμμα με το συνδικάτο και αντιθέτως.

Το ΠΑΜΕ για μια ακόμη φορά έδειξε τις δημοκρατικές του αρχές βάσει των οποίων συμμετέχει στους θεσμούς του συνδικαλιστικού κινήματος. Διακηρυγμένος σκοπός τους είναι : Αποφασίζει η ισχνή μειοψηφία δια της βίας. Τέρμα οι πλειοψηφίες, κατάλυση δια της βίας των δημοκρατικών θεσμών και εφαρμογή της δικτατορίας του Προλεταριάτου. Δυστυχώς συνεχίζουν ατιμώρητοι αφού τα όργανα της τάξης που ήταν παρόντα μόνο έβλεπαν.

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

 

Από το Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας


Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28-08-2017

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΝΟΜΟY ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΔΡΑ  ΚΑΒΑΛΑ
ΟΔΟΣ  Δαγκλή 19 (  2510/223782-226515  FAX  231000 Τ.Κ.  65403
e-mail :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΡ.  ΕΓΚΡ.  ΑΠΟΦ.  ΠΡΩΤ.  ΚΑΒΑΛΑΣ 4/1945
ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.
Αρ. πρωτ.: 21914         Kαβάλα    28-08-2017

Προς: Τα Σωματεία της δύναμης του  Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις - εκδηλώσεις - πορεία που διοργανώνονται με πρωτοβουλία της Γ.Σ.Ε.Ε. και των Εργατικών Κέντρων Βορείου Ελλάδας εν' όψει της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης στις 9-9-2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ. στο Άγαλμα του Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη. 

Καλεί τα σωματεία του και όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην μεγάλη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 9-9-2017 στις 6:00 το απόγευμα στο Άγαλμα του Βενιζέλου , στην Πλατεία Αριστοτέλους, με σκοπό να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στις πολιτικές της ύφεσης που βλάπτουν ανεπανόρθωτα τα εισοδήματα και τις ζωές μας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο οργανώνει αποστολή προς τη Θεσσαλονίκη με λεωφορεία χωρίς επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει τα σωματεία - μέλη μας να μας γνωστοποιήσουν τα ονόματα των ενδιαφερομένων μελών τους μέχρι Δευτέρα 4/9/2017 και ώρα 2:00 το μεσημέρι στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου στο τηλέφωνο 2510-226515.

Για το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘ.               ΤΣΟΥΤΣΑ ΣΤ.

Κοινοποιείται: Μέλη Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...